Forsorgshjemmet §107

§ 107-ophold på Forsorgshjemmet Toften

Toften har mulighed for 8 § 107-pladser tiltænkt borgere, som skal afklares i forhold til deres fysiske, psykiske og sociale funktioner efter et liv i hjemløshed samtidig med, at de er præget af rusmiddelmisbrug og /eller psykisk sygdom.

Borgeren får et midlertidigt ophold med henblik på afklaring om, hvad der på længere sigt vil være den rette bo-forhold for vedkommende fx egen, selvstændig bolig med den rette bostøtte, et § 108-ophold etc. 

På Toften får borgeren et midlertidigt ophold i relevante, gode, fysiske rammer. Den pædagogiske indsats er struktureret på baggrund af den kommunale myndigheds bestilling og efter aftale med borgeren ud fra borgerens funktionsniveau og ønsker. Den pædagogiske indsats foregår ved personalets mestring af relevante anerkendte metoder ift. målgruppen og opgaven. 

Målgruppe 

Målgruppen for et § 107-ophold hos Toften er borgere som opfylder de tre forhold:

  • Ramt af hjemløshed og aktuelt ikke er i stand til at opholde sig i i egen bolig pga. betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og med særlige sociale problemer.
  • Er i aktiv rusmisbrug og/eller har ubehandlede psykiatriske lidelser
  • Er uafklaret, hvad angår fremtidig bo- og støtteforhold.  
Siden er sidst opdateret 4. maj 2023